ថែសម្រស់

កែបញ្ហាសក់ជ្រុះដោយវិធីទាំងនេះ

កែបញ្ហាសក់ជ្រុះដោយវិធីទាំងនេះ

13/09/2017 | 16:05

ស្ដ្រីយើងតែងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសរសៃសក់ ព្រោះមនុស្សស្ដ្រីចាត់ទុកសក់ដូចជាជីវិតមួយចឹងដែរ ប៉ុន្ដែមានកត្ដាមួយចំនួនដែលធ្វើអោយសក់របស់អ្នកជ្រុះដោយមិនដឹងខ្លួន ។...

Read more
លំហាត់ប្រាណពង្រីកដើមទ្រូង

លំហាត់ប្រាណពង្រីកដើមទ្រូង

13/09/2017 | 15:18

សព្វថ្ងៃការចង់ធ្វើអោយដើមទ្រូងពិតជាសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាបានបង្ហាញពីទាក់ទាញ ក៏បង្ហាញលក្ខណៈរបស់ស្ដ្រីផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបហាត់ប្រាណដើម្បីពង្រីកដើមទ្រូង ៖

Read more
Page   1234 ... >
Top