ការការពារនិងការព្យាបាលជម្ងឺសន្លាក់ហ្គោត (Gout)

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរជ្រើសរើសអាហារបំប៉នដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោនៅឯផ្ទះ?

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរជ្រើសរើសអាហារបំប៉នដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោនៅឯផ្ទះ?

05/07/2016 | 09:49

ជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោបានចាត់ទុកជាជម្ងឺរបស់អ្នកមានដោយការប្រមូលទុកអាហារជាច្រើនដែលមានសារធាតុ purin ចូលក្នុងរាងកាយ បណ្តាលឱ្យផលិត acid uric។ អាហាររូបត្ថម្ភ GBC...

Read more
ផលិតផល GBC មានផ្ទុកសារធាតុ Cherry ដើម្បីជំនួយការព្យាបាលជម្ងឺលាកសន្លាក់ហ្គោយ៉ាងប្រសិទ្ធិភាព

ផលិតផល GBC មានផ្ទុកសារធាតុ Cherry ដើម្បីជំនួយការព្យាបាលជម្ងឺលាកសន្លាក់ហ្គោយ៉ាងប្រសិទ្ធិភាព

02/07/2016 | 08:51

ជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោជាស្ថានភាពមិនប្រក្រតីការបំប្លែង ដែលទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនផលិត ឬថយចុះនៃការ បញ្ចេញចោល acid uric ក្នុងរាងកាយ។ ផលិតផល GBC...

Read more
អ្នកមានជម្ងឺ Gout គួរតមអាហារអ្វីខ្លះ?

អ្នកមានជម្ងឺ Gout គួរតមអាហារអ្វីខ្លះ?

09/01/2016 | 10:25

រោគជម្ងឺប្រគ្រីវ (gout) គឺជាប្រភេទជម្ងឺមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនចំពោះមនុស្សចាស់គឺមិនតិចទេ ។ ជម្ងឺនេះគឺកើតឡើងដោយសារការច្របូកច្របល់ប្រព័ន្ធរំលាយជាតិប្រូតេអ៊ីន...

Read more
Top