ថែរក្សាសុខភាព

Page   12>
ការស្វែងយល់អំពីជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹង

ការស្វែងយល់អំពីជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹង

ខាងក្រោមគឺជាការសិក្សាអំពីការវិវឌ្ឍន៍នៃជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹង

អាហារដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

អាហារដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

បើសិនអ្នកកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែកគួរតែជៀសវាងអាហារដូចខាងក្រោមនេះ

អ្នកពិសាកាហ្វេនិងទឹកតែជួយកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ចំពោះស្រ្តីមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម

អ្នកពិសាកាហ្វេនិងទឹកតែជួយកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ចំពោះ...

កាហ្វានិងតែជាភេសជ្ជៈ២ប្រភេទដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅលើពិភពលោក...

Top