ផលិតផល​ដុះ​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ NAKASHIMA

(0 ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់) សូមមិត្តវិភាគលើផលិតផលនេះ
28 $
  •    នៅមុខទំនិញ
សរុបទឹកប្រាក់៖ 28 $
សូមចុច Like និង shareនូវដំណឹងដ៏ប្រយោជន៍នេះជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ

ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​របស់​មិត្ត​ដុះ​ស្ដើង​មិន​មាន​ menly​បន្តិច​ណា​សស់?

ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​ឥឡូវ​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​មិត្ត​មិន​ពេញ​ចិត្ត?

មិត្ត​ ​មិន​ជឿរ​ជាក់​ជា​មួយ​និង​រូប​រាង​របស់​មិត្ត​ពេល​មាន​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ស្ដើង​យ៉ាង​នេះ?

មិត្ត​ចង់​ខ្លូន​មាន​រូប​រាង​ខាង​ក្រៅ​សង្ហា​​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ជក់​ចតិ្ត​ជាង?

មិត្ត​កំ​ពុង​ស្វែង​រក​មធ្យោបាល​ដើម្បី​មាន​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ដ៏​អច្ចា្យ​និងមាន​ការ​ចាប​អារម្មណ៍?​

មាន​បាន​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ស្អាត​និង​ចាប​អារម្មណ៍​តែង​ជា​បំ​ណង​របស់​បុរស​ទាំង​ឡាយ។​ប៉ុន្តែ​ព្រោះ​តែ​លក្ខណៈ​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​ព្រោះ​តែ​ការតំ​ណ​ពូជ​និង​ការ​រស់​នៅ​ផ្សេង​គ្នា​ហេតុ​នេះ​មិន​មេន​នណរ​ក៏​មាន​ពុក​មាត់​ក្រាស់​ហើយ​ស្អាត​ដូច​បំ​ណង​នោះ​តេ​។​ទោះ​បី​មិត្ត​កំ​ពុង​ប្រើ​ជា​ច្រើន​ប្រ​ភេទ​ផលិតផល​ឲ្យ​ដុះ​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​​ប៉ុន្តែ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​មិន​បាន​ដូច​បំ​ណង​ហើយ​អាច​នឹង​នាំ​មក​ឲ្យ​ស្បែក​ត្រូវ​មាន​គ្រូស​ថ្នាក់។

មិត្ត​អាច​និង​ធ្លាប់​ប្រើ​ច្រើន​ផលិតផល​ដុះ​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​​និង​មាន​ប្រ​សិទ្ធភាព​មិន​ខ្ពស់​ធ្វើ​ឲ្យ​មិត្ត​សង្ស័យ​អំ​ពី​គុណភាព​របស់​ផលិតផលិតផល​ដែល​បាន​ប្រើ?

មិត្ត​កំ​ព្រោល​ពី​ព្រោះ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​មាន​ផលិតផល​ធ្វើ​ឲ្យ​ដុះ​ពុក​មាត់​ ពុក​ចង្កាNAKASHIMA។ Nakashima​នឹង​ជំ​រុញ​ផ្លូវ​ឈាម​រត់​នៅ​កន្លែង​រោម​របស់​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​ឲ្យ​មិត្ត​មាន​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ដ៏​ល្អ។

ផលិតផល​ដុះ​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​ Nakashima​ជា​ផលិតផល​ជីវសាស្រ្ត​​ដ៏​ល្អ​មក​ពី​ជ​ប៉ុន​មាន​គុណភាព​ធានា​និង​ជាន់​ខ្ពស់​ជា​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ដ​ឡែក​ឲ្យ​បុរស។

Nakashimaមាន​គុណ​សម្បត្តិ​អ្វី​ខ្លះ?

- Nakashima​គឺ​ជា​វិធី​ប្រសិទ្ធិភាព​ជួយ​ជំ​រុញ​ផ្លូវ​ឈាម​រត់​ស្មើ​ត្រង់​កន្លែង​រោម​របស់​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​។

- ឲ្យ​មិត្ត​មាន​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ដ៏​អច្ចា្យ​និង​បង្កើត​ឲ្យ​មិត្ត​មាន​រូប​រាង​ដ៏​សង្ហា។

- គុណ​សម្បត្តិរបស់​ Nakashimaគឺ​មាន​ប្រ​ភេទ​ទឹក​សំ​រាប់​លាប​ខាង​ក្រៅ​ស្បែក​និង​មាន​ខ្លិន​ក្រ​អូប​ស្រាល​របស់​ឧសថ​ធម្មជាតិ​ជួយ​នាំ​មក​ឲ្យ​មិត្ត​មាន​សាភ័ណភ្ព​ខ្ពស់​និង​ងាយ​ស្រួល​ឲ្យ​រយៈ​កាល​ប្រើ។

- លើស​ពី​នោះ​ទៀត​ប្រ​សិទ្ធិភាព​របស់​ផលិតផល​នៅ​ជួយឲ្យ​​ដុះ​ពុក​មាត់​ ពុក​ចង្កា​Nakashima​ដ៏​ល្អ​ជា​មួយ​និង​លិត្ថផល​ធានា​ដុះ​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ដែល​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ប្រតិកម្មឬ​ក៏​មិនមានឥត្ថិពល​អ្វី​មួយ។

- ផលិតផល​ជួយ​ឲ្យ​ការ​ដុះ​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​ Nakashima​បាន​ធ្វើ​ជា​មួយ​និង​បណ្ដា​ឧសថ​រុក្ខជាតិ​ជំ​រុញ​ឲ្យ​ដុះ​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​គឺ​ជា​ផលិតផលជីវ​បចេ្ចកវិទ្យា​ដ៏​ល្អ​មក​ពី​ជ​ប៉ុន​។

- ជួយ​ឲ្យ​មិត្ត​មាន​ពុក​មាត់​ដ៏​សង្ហា។

- លិត្ថផល​​ធានា​ច្បាស់​និង​សុវត្តិភាព​ពិ​ព្រោះ​ផលិតផល​បាន​ស្រង់​ចេញ​ពី​ឧសថ​ធម្មជាតិ​ពិសេស​ធានា​មិន​មាន​ជាតិ​គិមី​បង្កើត​គ្រោះ​ថ្នាក់។

កត្តា​របស់​ Nakashima:

- ស្រង់​ចេញ​ពី​យិន​ស៊ិន​។​

- គ្រាប់​ល្ង​ខ្មៅ។

- ឧសថ​រុក្ខជាតិ​មាន​ច្រើន​ជាតិ​វិតាមិន​ E

ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ប្រើ​ផលិតផល​ដុះ​ពុក​មាត់​ ពុក​ចង្កា​Nakashima​  មួយ​របៀប​ប្រ​សិទ្ធិភាព?

- លាប​ស្ដើង​ឡើង​លើ​មុខ​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា។

- ប្រើ​រាល់​ពេល​ព្រឹក​និង​យប់​ពុក​មាត់ពុក​ចង្កា​​​​​​​​និង​ដុះ​ស្មើ​តាម​ចិត្ត។

ក្រោយ​ពេល​ប្រើ​ច្រើន​ដង​ នឹង​ដឹង​បាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​​ធ្វើ​ឲ្យ​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កាដុះ​ច្រើន​ក្រាស់ជាង​។​

វិធី​រក្សា​ផលិតផល​ដុះ​ពុក​មាត់​ ពុក​ចង្កាNakashima

- កន្លែង​ត្រ​ជាក់​​ទុក​ឆ្ងាយ​ពី​ដៃ​ក្មេង។

ប្រ​ភព​ផលិតផល​ដុះ​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា Nakashima

- ​ជ​ប៉ុន

គោលដៅនៃការរលាក៖ កឹរលាកស្រាល

វេលា​ប្រើ៖​នៅ​លើ​សម្បក​ប្រ​អប។

ទិញ​ផលិតផល​ដុះ​ពុក​មាត់​ពុក​ចង្កា​ Nakashimaនៅ​ទី​ណា?

បច្ចុប្បន្ននេះ ផលិតផល​នេះត្រូវបាន​នាំចូលនិងចែក​ចាយនៅក្នុង​ប្រព័ន្ធហាងថែ​ទាំសុខភាព​និង​សម្ផស្ស ​Angkor Beauty។ ជាមួយនឹងកា​រប្រតិបត្ដិជាង៥ឆ្នាំ​នៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព​និង​សម្ផស្ស​រួមជាមួយនឹងហាងលក់ខ្សែសង្វាក់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជា៖ទីក្រុងភ្នំ​ពេញ​។ ប្រព័ន្ធនេះ​បង្កើតលក្ខខណ្ឌ​ងាយស្រួលក្នុងការទិញ​ទំនិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់​និងទទួលបានការជឿជាក់ ទំនុកចិត្តអំពីគុណភាពនៃផលិតផល។ ពេលមកកាន់​ប្រព័ន្ធថែទាំ​សុខភាពនិងសម្ផស្ស Angkor Beauty អ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសជាច្រើន៖

- ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍និងចំនេះដឹងច្រើន។

- ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលវេលាខ្លីបំផុត។

- ធានាទំនិញសុទ្ធ 100% ។

- ទូទាត់ពេលទទួលទំនិញ។

- ប្តូរឬសងបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

ដើម្បី​ដឹង​បន្ថែម​អំ​ពី​ផលិតផល ​សូម​ទាក់​ទង៖​

ហាងថែទាំសុខភាពនិងសម្ផស្ស Angkor Beauty

អាស័យដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ 9EO ផ្លូវលេខ 184 សង្កាត់ជ័យជំនះ
ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

Hotline:  090668999​ឬ​ក៏​ 088.2424.888

Email: contact@angkorbeauty.net

 

ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់
វិាយ​តម្លៃ​មធ្យម
0
(0 ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់)
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
សរសេរការពិនិត្យឡើងវិញ
Top