របបអាហារ​បង្កើន​ទម្ងន់

របបអាហារកើនទម្ងន់ត្រឹមតែ៣ថ្ងៃសម្រាប់នារីហាត់ gym

របបអាហារកើនទម្ងន់ត្រឹមតែ៣ថ្ងៃសម្រាប់នារីហាត់ gym

06/01/2017 | 14:55

ទន្ទឹមនឹងការហាត់ប្រាណ របបអាហារគ្រប់គ្រាន់សារជាតិក៏ជាប្រការមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកើនទម្ងន់ថែមពីរបីគីឡូក្នុងវេលាខ្លីបំផុត។...

Read more
ផ្លែឈើប្រាំយ៉ាងដែលជួយអ្នកទទួលបាននូវទំងន់ ដែលមានសុខភាពល្អ

ផ្លែឈើប្រាំយ៉ាងដែលជួយអ្នកទទួលបាននូវទំងន់ ដែលមានសុខភាពល្អ

26/09/2016 | 13:22

ខណៈពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងទៅលើការសម្រកទំងន់ និងទម្លាក់ គីឡូក្រាមបន្ថែម ។ ប៉ុន្តែ ក៏មានពួកគេមួយចំនួនទៀត ដែលចង់ឡើងទម្ងន់បន្ថែម ទៅលើទម្ងន់ដើមតិចតួចទៀត ។

Read more
សាច់ទាខខ្ញីបង្កើនទម្ងន់ដោយប្រសិទ្ធិភាព

សាច់ទាខខ្ញីបង្កើនទម្ងន់ដោយប្រសិទ្ធិភាព

31/05/2016 | 13:23

មានរូបរាងស្គម​ស្គាំងធ្វើឲ្យមិត្តស្រពោននិងគ្មានការជឿជាក់ក្នុងជីវភាព។មិត្តបានធ្វើជាច្រើនរបៀបតែគ្មានប្រយោជន៍អ្វី?មិត្តមានបន្ថែមគ្រប់គ្រាន់នៅជាបំប៉នឲ្យរាងកាយហើយឬនៅ? ជាមួយនឹង...

Read more
Page   12>
Top