ឡេខាត់ស្បែកឲ្យស

ត្រឹមតែមួយខែសោះផ្ទៃមុខប្រែលជាស្រស់ស្អាត

ត្រឹមតែមួយខែសោះផ្ទៃមុខប្រែលជាស្រស់ស្អាត

ខាងក្រោមនេះជាបទពិសោធនក្នុងការកែប្រែលមុនអោយស្រស់ស្អាតរបស់មិនា ៖

ធ្វើម៉ាស់ថែរក្សាសម្រស់ ដោយដំឡូងបារាំង!

ធ្វើម៉ាស់ថែរក្សាសម្រស់ ដោយដំឡូងបារាំង!

សាច់ដំឡូងបារាំងយកចំអិនឱ្យឆ្អិន លាយគ្រឿងផ្សំ បន្ថែមដើម្បីបង្កើតជាល្បាយម៉ាស់...

Top