សុខភាពផ្លូូវ​ភេទ​ស្រ្តី

ប្រពន្ធអសម្ថភាពជាមូលហេតុនាំឲ្យប្តីមានស្រីក្រៅ

ប្រពន្ធអសម្ថភាពជាមូលហេតុនាំឲ្យប្តីមានស្រីក្រៅ

05/09/2016 | 15:31

ជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំពីមុនមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ រហូតដល់សម្រាលកូនរួចបានមួយឆ្នាំ ជីវិតប្ដីប្រពន្ធ ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារក្នុងការរួមភេទ។

Read more
ដូចម្ដេចហៅថាខ្សោយផ្លូវភេទស្រ្តី  អាការនិងមូលហេតុ

ដូចម្ដេចហៅថាខ្សោយផ្លូវភេទស្រ្តី អាការនិងមូលហេតុ

02/06/2016 | 11:01

ហេតុអីហៅថាខ្សោយផ្លូវភេទស្រ្តី? អករៈនិងមូលហេតុរបស់វាគឺអ្វី? ដើម្បីយល់ច្បាស់នៅបណ្ដាហេតុនោះសូមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំស្វែងយល់នៅខ្លឹមសារខាងក្រោមនេះ។

Read more
៤ប្រភេទស្ត្រីងាយប្រឈមនឹងការអត់កូនខ្ពស់

៤ប្រភេទស្ត្រីងាយប្រឈមនឹងការអត់កូនខ្ពស់

14/06/2016 | 10:47

បច្ចុប្បន្ននេះរឿងអត់កូនសន្សឹមៗក្លាយជាពាក្យដែលគេរលឹកដល់ច្រើនមិនថាបុរសឬស្ត្រីឡើយ។អ្នកជឿជាក់ថាបើខ្លួនមានជីវភាពរស់នៅមាំមួនសុខភាពល្អគឺសុវត្ថិភាពតែមិនទាន់ជាក់ច្បាស់ទេ....

Read more
Top