សុខភាពផ្លូូវ​ភេទ​ស្រ្តី

ស្ត្រីទំនងជាបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍លើការរួមភេទច្រើនជាងបុរសនាសម័យបច្ចុប្បន្ន!!

ស្ត្រីទំនងជាបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍លើការរួមភេទច្រើនជាងបុរសនាសម័យបច្ចុប្បន្ន!!

15/09/2017 | 09:34

ការសិក្សាអំពីអាកប្បកិរិយាខាងផ្លូវភេទរបស់ប្រទេអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាស្ត្រីច្រើនមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទជាងបុរសទ្វេដងក្នុងការរួមភេទជាមួយដៃគូ

Read more
មូលហេតុកាត់បន្ថយចំណង់ផ្លូវភេទរបស់ស្រ្តី?

មូលហេតុកាត់បន្ថយចំណង់ផ្លូវភេទរបស់ស្រ្តី?

19/12/2016 | 09:08

ចំណង់ផ្លូវភេទអន់ខ្សោយ ជាប្រភេទជម្ងឺមួយងាយជួបប្រទះ គ្រោះថ្នាក់ជាងនេះទៅទៀតគឺពេលកើតឡើងចំពោះអ្នកមានវ័យក្មេងជាពិសេសគឺស្រ្តី។ ស្រ្តីក្នុងចំណោមអាយុ១៨ឆ្នាំដល់៥៩ឆ្នាំ...

Read more
Page   12>
Top