លំ​ហាាត់​បង្កើន​ទម្ងន់

បង្កើន​ទម្ងន់​ជា​មួយ​នឹង​លំ​ហាត់​ Yoga ៣​មេ​សំ​រាប់​ស្ត្រី

បង្កើន​ទម្ងន់​ជា​មួយ​នឹង​លំ​ហាត់​ Yoga ៣​មេ​សំ​រាប់​ស្ត្រី

31/05/2016 | 15:19

មិត្តស្វែងរកជាច្រើនរបៀបដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនូវទម្ងន់របស់ខ្លួន។ មិត្តបានហូបគ្រប់គ្រាន់អាហាររូបត្ថម្ភជាច្រើននិងសមស្របទៀតផង ប៉ុន្តែទម្ងន់នៅតែមិនកើនឡើង។ ហេតុនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយន...

Read more
Top